Fastighetsrätt

Fastighetsrätt kan vara tålamodskrävande. Många moment tar lång tid att genomföra och ofta måste externa aktörer blandas in, varför ett noggrant förberedelsearbete är av största vikt. VICI har unik kompetens kring fastighetsjuridik. Vi har såväl teoretisk som praktisk erfarenhet kring överlåtelser, exploateringsfrågor, fastighetsbildning och andra lantmäterifrågor. Vi kan även bistå er med alla slags frågor kring bygglovsärenden, samägandefrågor och tvister rörande såväl fastigheter som markintrång. VICI processar frekvent vid allmän domstol, mark- och miljödomstol och är ombud i Lantmäteriförrättningar. Genom vår breda kompetens och erfarenhet får du tydliga råd och klara handlingsalternativ i dina fastighetsrättsliga frågor.