Har du som näringsidkare koll på förändringarna inom konsumenträtten?

Flera viktiga nyheter trädde i kraft den 1 maj i år.

Under 2022 sker flera viktiga förändringar inom konsumenträtten, närmast en helt ny konsumentlag som trädde i kraft den 1 maj och ersatte den gamla. Ytterligare förändringar förväntas träda i kraft den 1 juli i år. Som näringsidkare finns det all anledning att se över de villkor man tillämpar gentemot konsumenter för att säkerställa att de nya reglerna följs.

En viktig nyhet i den nya konsumentköplagen är att även digitalt innehåll och digitala tjänster omfattas av lagstiftningen. Digitalt innehåll avser bland annat datorprogram, applikationer, spel, ljudfiler, musik, videor och text. Digitala tjänster omfattar bland annat tillhandahållande där konsumentens tillgång inte bygger på att denne får en egen kopia av ett visst innehåll, såsom t.ex. streamingtjänster och sociala medier. Även ordbehandling och spel som erbjuds i molnbaserad tjänst omfattas. Dessutom gäller de nya reglerna om konsumentköp även då digitala tjänster eller innehåll tillhandahålls gratis, t.ex.”gratis-appar”, under förutsättning att produkten ges bort ”gratis” i utbyte mot kundens personuppgifter. För digitala tjänster och innehåll gäller numera bland annat en skyldighet att tillhandahålla sådana uppdateringar som behövs för att produkten ska fungera under tre år efter det att varan med de digitala delarna såldes.

En annan stor nyhet är att den tid under vilken det ska presumeras att ett fel i en vara har funnits redan vid köpet har förlängts från sex månader till två år. Det är en väsentlig förändring till konsumentens fördel. Alla fel som framträder inom två år från köpet anses ha funnits vid köptillfället om inte näringsidkaren kan visa på motsatsen. Inom denna tvåårstid faller det alltså på näringsidkaren att visa på att felet inte är ursprungligt, vilket innebär ett större ansvar för varans livslängd.

För tillhandahållandet av digitalt innehåll och digitala tjänster gäller dock andra tidsgränser, såväl kortare som längre. Lagändringen innebär att företag kan komma att behöva se över sin hantering av reklamationer. Garantier som erbjuds konsumenten, och som används som försäljningsargument, bör ses över för att säkerställa att de faktiskt innebär att konsumenten får ett starkare skydd än vad som efter lagändringen redan följer av den tvingande lagstiftningen.

Ytterligare nyheter inom konsumenträtten är att vänta den 1 juli i år. Då planeras förändringar inom avtalsvillkorslagen, distansavtalslagen, marknadsföringslagen och prisinformationslagen. Ändringarna innebär i huvudsak en ökad informationsskyldighet gentemot konsumenter. Exempelvis måste det framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats online är näringsidkare eller inte, samt vilka regler som därmed ska gälla för köpet. Företag som tillhandahåller e-marknadsplatser måste även säkerställa att konsumentrecensioner kommer från konsumenter, och vid prissänkningar är företag som huvudregel skyldiga att informera om det lägsta priset som produkten har haft under de senaste 30 dagarna. Nya sanktionsregler är på gång, med sanktionsavgifter på upp till fyra procent av företagets årsomsättning om reglerna inte följs.  

Som företagare är det viktigt att noga ser över hur de nya reglerna påverkar just din verksamhet. Det är angeläget att vid behov uppdatera sådan information som finns på er webbplats, liksom era allmänna villkor och de avtal som tillämpas gentemot konsumenter. Säkerställ redan nu att alla inom företaget som på något sätt möter konsumenten har kunskap om de nya reglerna, och att det finns rutiner som säkerställer en korrekt tillämpning.

Har du frågor om de nya reglerna eller någon annan köprättslig fråga? Tveka inte att kontakta mig – Johan Kember, jk@vici.se, 010-209 12 62 – eller någon av mina kollegor.