Vad innebär genomförandet av visselblåsardirektivet i praktiken?

Den 17 december 2021 träder lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i kraft. I det följande redogörs för de praktiska konsekvenserna som lagen får, och vilka åtgärder man som arbetsgivare måste vidta.

Utgångspunkten är att alla arbetsgivare som har mer än 50 anställda omfattas av lagen krav. För övriga verksamheter finns det inte lagkrav på att vidta några av de i lagen föreskrivna åtgärderna. För dessa verksamheter kan det dock finnas andra värden i att inrätta ett systemför visselblåsare, såsom grund för vissa certifieringar, att kunna visa på en modern personalpolitik, etc. På ett övergripande plan ska det även sägas att det kommer vara möjligt att göra avvikelser från vissa av bestämmelserna i lagen genom kollektivavtal.

Vad innebär skyddet?

Huvudregeln är att den som rapporterar ett missförhållande inte får hållas ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt gentemot arbetsgivaren. Detta under förutsättning att rapportören hade skälig anledning att anta att de lämnade informationen var nödvändig för att avslöja missförhållandet.

En arbetsgivare får inte hindra, eller försaka hindra, den som vill rapportera ett missförhållande. Inte heller får en arbetsgivare vidta någon form av repressalier mot den som rapporterar, eller mot någon på arbetsplatsen som bistått rapportören. Förbudet mot repressalier gäller även den som vänder sig till en facklig organisation för att få rådgivning.

Vad krävs för att omfattas av skyddet?

Det krävs att missförhållandena förekommer i den verksamhet där arbetstagaren är, har varit, eller kan komma, att bli verksam. Vidare krävs att arbetstagaren hade skälig anledning att tro att informationen var sann samt att rapporteringen sker internt till arbetsgivaren, externt till en myndighet eller i vissa fall genom ett offentliggörande.

Vilka åtgärder behöver man som arbetsgivare vidta?

Arbetsgivaren ska ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Arbetsgivaren ska utforma rapporteringskanaler på följande sätt. En arbetstagare ska kunna rapportera både skriftlig och muntligt inom skälig tid. Arbetstagaren ska även få en skriftlig bekräftelse på att rapporten är mottagen, arbetstagaren ska också kunna välja att inte få någon bekräftelse om arbetstagaren anser att de kan underlätta identifiering sig själv. Vidare ska arbetsgivaren återkoppla till arbetstagaren inom tre månader och redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och skälen för dessa. För det fall en myndighet kommer lämna ut uppgifter som kan identifiera den rapporterande personen ska myndigheten informera berörd person om inte den lämnade informationen gör att uppföljning eller vidtagna åtgärder hindras eller försvåras. Ett sådant exempel kan vara åtgärder som är nödvändiga om den rapporterande personen har lämnat falsk information.

Arbetsgivaren måste även lämna information, på ett lätt tillgängligt sätt, om hur rapportering ska göras via de interna rapporteringskanalerna samt behöriga myndigheters externa rapporteringskanaler. Utöver detta ska arbetsgivaren även lämna information om meddelarfrihet och anskaffarfrihet samt i vissa fall efterforskningsförbud och repressalieförbud. Detta gäller dock bara arbetsgivare i offentlig sektor.

Vilka konsekvenser kan drabba en arbetsgivare som brister i sina skyldigheter?

En arbetsgivare kan bli skyldig att betala såväl ekonomiskt skadestånd, som allmänt skadestånd till en arbetstagare för den kränkning som överträdelsen av lagen inneburit. Detta kan exempelvis bli aktuellt när någon hindrats att rapportera eller utsatts för en repressalie vid rapportering.

Gällande efterlevnad av lagen, så som införandet av rapporterings kanaler, kommer Arbetsmiljöverket vara huvudsaklig tillsynsmyndighet. I detta avseende kan en arbetsgivare bli förelagd att vidta åtgärder för att nå upp till kraven i lagen och ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

Har du fler frågor eller bara vill prata med om villblåsarlagen eller andra arbetsrättsliga frågeställningar är du välkommen att höra av dig till arbetsrättsgruppen på Advokatfirman VICI.

Adam Gullstrand                Carl Sjöstedt

ag@vici.se                          cs@vici.se

010-209 12 67                    010-209 12 50