Stora frågetecken för bolagens möjligheter att ta ett skattemässigt rätt beslut!

Stödåtgärderna med korttidspermitteringar och omställningsstöd har gjort att det för närvarande inte går att ta beslut om utdelning, omstruktureringar som medför värdeöverföringar till ägare eller lämna koncernbidrag för att resultatutjämna mellan bolag i koncernen. Risken för en direkt återbetalning följer av uttalanden från Regeringen och Tillväxtverket. Stödåtgärderna kan mycket väl vara befogade i företag samtidigt som andra transaktioner måste få genomföras parallellt.

Detta vet vi idag
• Beslut om utdelning, andra vinstöverföringar eller koncernbidrag som har genomförts före 16 mars 2020 kommer inte att medföra återbetalning av erhållna bidrag. Däremot från den 16 mars så finns risk om återbetalning av ett bidrag.

• Det nya omställningsstödet kan erhållas även om bolaget har lämnat koncernbidrag. Däremot diskvalificerar en utdelning möjligheten till bidrag. Omställningsstödet avser jämförelsen av omsättning mars-april 2019 med samma period 2020.

Regeringen skrev i sitt pressmeddelande den 2 juni att bolag som ansöker om det nya omställningsstödet ska ha rätt att lämna koncernbidrag men inte lämna vinstutdelning eller vissa andra typer av särskilt reglerade värdeöverföringar till aktieägare. Om detta sker ska bolaget inte kunna få fortsatt stöd.

Vad är det i grunden som skiljer en överföring genom koncernbidrag mot en utdelning? Det är i båda fallen en minskning av tillgångsmassan i bolaget. Om en av åtgärderna accepteras så borde även den andra åtgärden vara möjlig. Otydligheten gör regelverket svårtolkat.

Frågan är också om inlösen av aktier eller utdelning i samband med en ägarförändring i ett bolag kommer att kunna genomföras om det samtidigt finns behov av stöd och bidrag på grund av hur verksamheten bedrivs idag. Om ägarna har haft en långsiktig plan på generationsskifte och ett utrymme för ägarförändringen har skapats under tidigare år, så kan inte detta genomföras om bolaget söker om bidrag för verksamhetens fortlevnad under 2020 och den faktiska situationen idag.

För korttidsstödet finns uttalandet från Tillväxtverket den 18 maj 2020 att myndigheten vill säkerställa rättssäkerheten vid tillämpningen av lagen om stöd för korttidsarbete. Det har snarare blivit så att meddelandet har skapat mer osäkerhet på vad man kan göra och vad som inte behöver resultera i en återbetalning av ett stöd.

Tillväxtverket har satt ett datum, 16 mars, men även detta skapar ovisshet om hur man bedömer tidpunkten för till exempel lämnande av koncernbidrag. Är det så att det anses ha skett vid bokslutsdagen, vid årsstämman när fastställelse av årsredovisningen sker eller vid annat datum i detta sammanhang? Vid Tillväxtverkets handläggning är en annan fråga om det går att återföra tillgången till bolaget genom att återta beslut om utdelning eller genom att lämna aktieägartillskott till bolaget.

Så som det ser ut idag kommer många av frågetecknen att rätas ut genom praxis som blir klart och tydligt först långt efter att stödåtgärderna har upphört att gälla. Det behövs därför mycket tydligare lagregler idag som faktiskt ger möjlighet till stöd även om åtgärder som utdelning, koncernbidrag eller liknande överföringar har skett från bolaget, och som åtminstone ger bolagen rätt förutsättningar inför sina beslut.

Annika Lundeslöf

Stora frågetecken för bolagens möjligheter att ta ett skattemässigt rätt beslut