Regeringens åtgärder avseende skatter och avgifter med anledning av covid-19

För att ytterligare försöka lindra effekterna av Covid-19 har regeringen beslutat om en rad stödåtgärder som påverkar företag som betalar skatter och avgifter i Sverige. Syftet med förslagen är att öka incitamentet för anställda att stanna hemma vid uppvisande av symptom samt att lindra företags potentiella likviditetsproblem till följd av viruset. Åtgärderna har ännu inte beslutats av riksdagen, men kommer med stor sannolikhet röstas igenom och träda i kraft den 7 april 2020.
De förslagna åtgärderna är följande:

– Karensavdraget slopas tillfälligt
Karensavdraget slopas tillfälligt från den 11 mars 2020 till och med den 31 maj 2020 genom att staten betalar ersättning till den försäkrade för första dagen i sjukfallet. Det åligger den anställde att ansöka om ersättning avseende karensdagen från Försäkringskassan.

– Arbetsgivarens ansvar för sjuklönekostnader slopas tillfälligt
Staten kommer tillfälligt att bära kostnaden för sjuklön under april och maj 2020. Lagen förväntas träda i kraft den 7 april 2020 men ska tillämpas retroaktivt från och med den 1 april fram till och med den 31 maj 2020. Det åligger den anställde att ansöka om ersättning avseende sjuklöneperioden från Försäkringskassan.

– Kravet på läkarintyg slopas tillfälligt
Kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden upphävs temporärt från och med den 13 mars 2020 tillsvidare.

– En tidsbegränsad möjlighet till uppskov med inbetalning av skatter och avgifter
Skatteverket ges möjlighet att bevilja anstånd med inbetalning av dels arbetsgivares sammanlagda skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, som gäller redovisningsperioder som infaller under januari–september 2020. Reglerna gäller under förutsättning att företaget kan visa att det kommer att kunna betala skatter och avgifter efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen därmed har är tillfälliga. Skatteverket gör en samlad bedömning i varje enskilt fall.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 7 april 2020. Detta innebär att Skatteverket från och med detta datum kommer att kunna bevilja anstånd som omfattar redovisningsperioder från och med januari 2020.

Observera emellertid att företrädare för bolag som söker anstånd kan bli personligt betalningsansvariga för dess skatter och avgifter för det fall företaget, efter det att tiden för anstånd löpt ut, inte kan betala skatteskulden. Ansvaret kan aktualiseras om företrädare uppsåtligt, eller av grov oaktsamhet, har drivit verksamheten vidare trots att han/hon insett eller borde ha insett att en fortsatt drift medför en påtaglig risk för att den juridiska personen inte kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet. 

Kontakta gärna oss på Advokatfirman VICI om ni har frågor med anledning av regeringens förslag eller för det fall ni önskar diskutera vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för er verksamhet.

Regeringens åtgärder avseende skatter och avgifter