Ny lag, ny möjlighet att erhålla slutligt stöd

Om ett företag har fått beslut om återbetalning av korttidsstöd, så finns nu möjlighet att lämna in en ny avstämning till Tillväxtverket för att ändå få stödet utbetalt.

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Den 7 april 2020 trädde ett nytt system för stöd vid korttidsarbete i kraft. Stöd enligt det nya systemet har kunnat lämnas till arbetsgivare som bl.a. på grund av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter behövt införa korttidsarbete.

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd har varit skyldig att göra en avstämning för att fastställa ett slutligt stöd. Avstämningen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utfallet av korttidsarbetet och beräkna slutligt stöd. Om en anmälan om avstämning inte lämnats in i rätt tid har arbetsgivaren varit skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd. Arbetsgivaren har dock kunnat helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldighet, om det varit uppenbart oskäligt att arbetsgivaren ska betala tillbaka allt preliminärt stöd. För att befrielse ska kunna komma i fråga har det krävts att återbetalningsskyldigheten inte stått i rimlig proportion till den försummelse som arbetsgivaren gjort sig skyldig till eller av annan anledning framstå som stötande.

VICI har biträtt flera arbetsgivare gentemot Tillväxtverket i samband med Tillväxtverkets beslut om återbetalning. Orsaken till Tillväxtverkets beslut om återbetalningsskyldighet har varit att arbetsgivare lämnat anmälan endast några dagar för sent. Av praxis framgår att det även förekommit att arbetsgivare inte har kunnat signera sin anmälan digitalt, vilket har medfört att anmälan inte bedömts som inlämnad till Tillväxtverket. Trots dessa mindre försummelser har Tillväxtverket och domstolarna varit mycket restriktiva med att helt eller delvis befria arbetsgivarna från återbetalningsskyldigheten. Rättstillämparen har inte ansett att det är uppenbart oskäligt att arbetsgivarna ska återbetala stödet.

Lagstiftaren har den 20 oktober 2021 beslutat om att lag (2021:937) om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete ska träda i kraft per den 1 januari 2022.

Lagen innebär i korthet att en arbetsgivare som har fått ett beslut om återbetalning ska på nytt få en möjlighet att ge in en anmälan om avstämning och därmed få en prövning av förutsättningarna för att få slutligt stöd. Den nya möjligheten till avstämning ska gälla de arbetsgivare som fått beslut om återbetalning av preliminärt stöd som avser stödmånader under perioden den 16 mars 2020–30 juni 2021. Detta under förutsättning att grunden för beslutet om återbetalning är att anmälan om avstämning inte har getts in i rätt tid samt att beslutet om återbetalning har vunnit laga kraft.

En ny anmälan ska ges in till Tillväxtverket senast den 30 april 2022 och endast omfatta de stödmånader som beslutet om återbetalning avser.

Ett beslut om återbetalning på grund av en ringa försummelse i form av några dagars för sent inlämnad avstämning har enligt vår mening varit uppenbart oskäligt.  Därför välkomnar vi på VICI den nya lagen som öppnar upp möjligheten för företag som drabbats hårt av pandemin att lämna in en ny anmälan om avstämning för att erhålla ett slutligt stöd.

Tveka inte att kontakta oss om ni vill veta mer eller ha hjälp med en ny anmälan om avstämning när lagen träder i kraft efter årsskiftet.