Lika lön för likvärdigt arbete

[Angående EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2023/970 av den 10 maj 2023 om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer]

Lika lön för likvärdigt arbete

Har din verksamhet påbörjat arbetet med att kartlägga och utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor? Oavsett svaret är det hög tid att lägga i nästa växel.

Under 2023 tog Europaparlamentet beslut om att anta EU-direktivet om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer.

Det något långa och krångliga namnet till trots, är detta ett direktiv som spås få stora konsekvenser för många av landets arbetsgivare. Ett av de främsta skälen till detta är att en lönediskriminerad arbetstagare har rätt till full retroaktiv kompensation avseende utebliven lön, korresponderande bonusar, kompensation för förmåner kopplade till viss lönenivå och ideell skada. Avslutningsvis får inte rätten till kompensation eller gottgörelse begränsas till ett på förhand bestämt övre belopp. 

Bland övriga regler i direktivet kan följande nämnas:

  • I tvister som avser lönediskriminering kommer bevisbördan ligga på arbetsgivaren. Detta innebär att det är arbetsgivaren som ska bevisa att det inte förekommit någon lönediskriminering.
  • För att öka incitamenten för arbetstagare att tillvarata sina rättigheter ska en domstol kunna bestämma att arbetsgivaren får betala sina egna rättegångskostnader även om arbetsgivaren vinner en tvist om lönediskriminering.
  • Arbetstagarna har rätt till insyn i arbetsgivarens hantering av lönekartläggning.
  • Arbetsgivare av viss storlek kommer åläggas en skyldighet att rapportera in resultatet av sin lönekartläggning till berörda myndigheter.
  • Vitesförelägganden kan drabba företag som inte har lika lön för män och kvinnor för likvärdigt arbete.

Har frågor eller funderingar kring hur er verksamhet ska hantera de krav som ställs på en arbetsgivare eller de frågor som kan komma från medarbetare är du välkommen att kontakta oss på Advokatfirman VICI.

Adam Gullstrand, ag@vici.se, 010-209 12 67.