Krispaket för svenska små och medelstora företag

Den 25 mars 2020 presenterade regeringen ett krispaket som riktar sig till små och medelstora företag. Ett av stödåtgärderna i detta krispaket är tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Utöver kostnader för anställda är kostnader för lokaler de vanligtvis enskilt största kostnadsposterna för företag. Har man inte möjlighet att behålla sin lokal föreligger en stor risk att verksamheten nödgas upphöra.

Till följd av coronavirusets omfattning och reella påverkan på flera sektorer i näringslivet föreslår regeringen nu att företag som verkar inom sällanköpshandeln, hotell och restaurang och vissa andra verksamheter ska kunna erhålla ett stöd innebärande att staten bär maximalt 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet gäller för perioden 1 april – 30 juni 2020 och ska sökas av hyresvärden i efterhand.

Förslaget har fått preliminärt positivt besked från EU-kommissionen. Regeringen avser att återkomma med en stödordning där utformningen av stödet preciseras närmare.

Krispaket för svenska små och medelstora företag