Hej du byggherre – du glömmer väl inte att klimatdeklarera?

Bygg- och fastighetssektorn går med bestämda steg mot en grönare och mer hållbar bransch. De senaste åren har vi bland annat kunnat läsa om kvalitetsledning, hållbarare projektledning i entreprenader och återvunna material i nya byggnader. Den senaste nyheten på det gröna spåret inom byggbranschen är lag (2021:787) om klimatdeklarationer. Vad innebär då den nya lagen för dig som entreprenör?

Varför har vi fått en lag om klimatdeklarationer?

Sveriges regering har uttalat ett ambitiöst mål som innebär att Sverige ska vara ett ledande land i arbetet med att genomföra Parisavtalet, vilket är ett avtal om ett globalt klimatmål. Bygg- och fastighetssektorn står emellertid för så mycket som en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Detta vill regeringen förändra. Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan från entreprenader genom att synliggöra denna påverkan. Lagen ställer krav på byggbranschen att bli ännu mer hållbar, genom att byggherrar åläggs att klimatdeklarera. Klimatdeklarationen ska sedan skickas in till Boverket

Vilka entreprenader omfattas av kravet på klimatdeklaration?

Från byggherrens ansvarar att upprätta klimatdeklaration gäller följande undantag:

 1. Byggnader med tidsbegränsande bygglov som är avsedda att användas i högst två år,
 2. Byggnader som inte kräver bygglov enligt vissa specifika bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900),
 3. Byggnader för industri- eller verkstadsändamål,
 4. Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,
 5. Byggnader som inte har en större bruttoarea än 100 kvadratmeter, och
 6. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet.

Sammanfattningsvis är du som byggherre, i de flesta entreprenader, skyldig att upprätta en klimatdeklaration.

Vilka uppgifter ska finnas i klimatdeklarationen?

Klimatdeklarationen ska innehålla följande uppgifter:

 1. Information om byggnaden,
 2. Vilken fastighet som byggnaden uppförs på,
 3. Byggherrens person- eller organisationsnummer, namn samt adress, och
 4. Klimatpåverkan från byggnaden. I denna punkt ingår uppgifter om klimatpåverkan från råvaruförsörjning, transport och tillverkning i produktskedet, transport i byggnadsproduktionen samt bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.

Våra tips till dig som byggherre:

 • Påbörja dokumentering av klimatpåverkan redan i projekteringsfasen.
 • Se till att alla klimatberäkningar dokumenteras löpande.
 • Vid totalentreprenader är det viktigt att se till att även underentreprenörer löpande inkommer med sådant underlag till byggherren som behövs vid upprättandet av klimatdeklaration.
 • Se till att, i skriftlig form, avtala med de olika aktörerna i projektet angående de åtagande som krävs av var och en för att möjliggöra och underlätta byggherrens ansvar att klimatdeklarera.

 

Har du frågor om att klimatdeklarera eller någon annan entreprenadrättslig fråga? Tveka inte att kontakta mig eller någon annan i entreprenadgruppen. ­

Sabrina Curan, sc@vici.se, 010-209 12 69