Har du koll på din lön?

– En enkel sammanställning över utdelning för fåmansföretagare och rätt lön för 2021 och 2022. 

Reglerna om utdelning för kvalificerade fåmansaktier styrs av inkomstbasbeloppet och statslåneräntan den 30 november varje år. I år vet vi redan nu vad statslåneräntan blir för den 30 november. Varje fredag publiceras en ny ränta och i år blir det räntan den 26 november som gäller även för den 30 november.

Här får ni en sammanställning där ni enkelt kan se vilken lön ni som delägare måste ta ut under respektive kalenderår och vilken möjlig utdelning det ger er med en skatt på 20 procent.

Delägare i ett fåmansföretag som även är verksam i bolaget omfattas av regler som innebär beskattning på 20 procent upp till ett belopp som varierar beroende på vilken situation delägaren befinner sig i. Var gränsen går bestäms antingen enligt ett schablonbelopp eller enligt den så kallade huvudregeln i vilken utbetalda löner ingår. För att få tillämpa den senare regeln ställs det krav på delägaren att delägaren eller närstående tar ut en viss lön. Denna artikel redogör för vilka belopp som gäller för 2021 och 2022.

 

Rätt lön under 2021 för beräkning av utdelningsutrymmet under 2022

En delägare eller närstående ska ta ut en kontant lön om minst:

  • 409 200 kr (6 IBB) plus 5 procent av bolagets totala kontanta löner, eller
  • 654 720 kr (9,6 IBB).

Rätt lön under 2022 för beräkning av utdelningsutrymmet under 2023

En delägare eller närstående ska ta ut en kontant lön om minst:

  • 426 000 kr (6 IBB) plus 5 procent av bolagets totala kontanta löner, eller
  • 681 600 kr (9,6 IBB).

 

Vad ska du tänka på när du beräknar vilken lön som du måste ta ut?

När 5 procent av kontant ersättning i bolaget ska beräknas kan det vara svårt att avgöra vilka löner som ska tas med och inte tas med. Vid beräkningen ska lönebeloppet för 5 procent av kontant ersättning i bolaget beräknas inklusive statliga bidrag. Om bolaget äger andelar i ett dotterbolag ska även lönerna i dotterbolaget ingå i lönebeloppet. Det är 100 procent av lönerna i dotterbolaget som ska inkluderas och det ska även ske om dotterbolaget inte är helägt. Det kan vara så att bolaget har förvärvats under året. Då är det viktigt att komma ihåg att lönebeloppet ska beräknas på samtliga löner utbetalda under hela året trots att bolaget inte har ägts under hela perioden.

 

Statliga bidrag

Fåmansföretagare som vill ta ut rätt lön under ett år kan välja att ta ut en högre lön i december månad eller en bonus i slutet av året. Om till exempel korttidsstöd har erhållits så kan det dock bli svårigheter med det tillvägagångssättet. Tillväxtverket har uttalat att det kan gå emot bestämmelserna om korttidsstöd. Syftet med regelverket för korttidsstöd är att bolaget ska ha allvarliga ekonomiska bekymmer. Tillväxtverket menar att bolaget inte uppfyller syftet om det finns utrymme till bonus eller högre löneuttag i slutet av året. Vår rekommendation är därför beakta detta vid beräkningen av om rätt lön har tagits ut. Löneökningar som följer av ett centralt kollektivavtal är däremot tillåtna trots korttidsstöd.

 

Vilka gränsbelopp gäller för lågbeskattad utdelning till 20 procent?

Utdelning under 2021

Schablonbeloppet för utdelning under 2021 är 183 700 kr. Detta belopp får du bara använda för ett bolag som du äger.

Enligt huvudregeln får du räkna med 50 procent av löneunderlaget för kalenderåret 2020. Du får också lägga till en uppräkning som beräknas på anskaffningsvärdet med statslåneräntan med tillägg för 9 procentenheter. För 2021 blir uppräkningen 9 procent. För 2021 var statslåneräntan negativ och därför fick statslåneräntan ingen effekt detta året. 

Utdelning under 2022

Schablonbeloppet för utdelning under 2022 är 187 550 kr.

Enligt huvudregeln får du räkna med 50 procent av löneunderlaget för kalenderåret 2021. Avseende uppräkningen av anskaffningsvärdet för 2022 blir statslåneräntan per den 26 november 2021 relevant. Statslåneräntan per den 26 november 2021 är fastställd till 0,23 procent. Det ger en uppräkning av anskaffningsvärdet om 9,23 procent. Vi får nu igen en positiv effekt av att uppräkningen påverkas av statslåneräntan.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig.

Terese Lundeslöf, tl@vici.se eller 010-209 12 64