Gå till jobbet med Corona, gå hem med en uppsägning?

Arbetsrättsgruppen på Advokatfirman VICI tar upp två aktuella frågor i samband med Coronapandemin och att allt fler arbetsplatser kan komma att öppnas för medarbetarna.

Att det finns allmänna råd och rekommendationer att förhålla sig till kan knappast ha undgått någon. En av alla de frågor som aktualiseras i förhållande till detta är om en arbetsgivare kan säga upp en medarbetare som kommer till arbetsplatsen med konstaterad Corona eller på något annat sätt bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För närvarande finns det inget entydigt svar på frågan och det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till för att avgöra om en arbetstagarens agerande utgör saklig grund för uppsägning eller till och med laga skäl för avsked.

Utgångspunkten för en rättslig prövning kommer vara Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt arbetsgivarens interna regler. Till detta kommer ett antal andra faktorer eftersom varje fall ska bedömas individuellt. Bedömningen i enskilda fall kan alltså falla olika ut beroende på, exempelvis, vilken kunskapsnivå en arbetstagare har. Med hög grad av sannolikhet kan högre krav ställas på den som arbetar inom vården och därigenom har större kunskap om sjukdomen och smittspridning. Andra faktorer som kan få betydelse är i vilken utsträckning man har kontakt med kollegor och kunder. Den som har en ledande ställning på arbetsplatsen kan det också ställas högre krav på.

Det kan således inte uteslutas att den som har ett arbete med många fysiska kontakter under en arbetsdag kan bli uppsagd eller till och med avskedad om man går till arbetet med en pågående Corona infektion. Skulle det däremot vara så att någon i den egna familjen har bekräftad smitta även om du inte har symptom och du går till arbetet är det mera osäkert om det kan leda till en uppsägning. Avsked är i vart fall, med hög grad av sannolikhet, uteslutet.

En annan aktuell fråga, i syfte att minska smittspridning och för att på ett säkert sätt kunna välkomna medarbetarna tillbaka till många arbetsplatser, är vilka åtgärder en arbetsgivare kan vidta, exempelvis febermätning eller antikroppstest.

Utgångspunkten i detta avseende är densamma som gäller vid alla former av kroppsliga ingrepp, även exempelvis hälsotester. Var och en är gentemot det allmänna skyddade mot kroppsliga ingrepp vilket innefattar olika former av hälsotester, Corona-test och antikroppstest. Undantag från detta skydd måste följa av lag och ett sådant är om en smittskyddsläkare beordrar dig att ta ett test.

Det är dock viktigt att poängtera att samma skydd inte per automatik gäller den som har en privat arbetsgivare. Vad en arbetsgivare kan kräva av sina medarbetare kan istället regleras i kollektivavtal eller i det enskilda anställningsavtalet. Det krävs dock alltid att tillräcklig hänsyn har tagits till den anställdes personliga integritet och rättigheter i övrigt.

För det fall att det inte finns några överenskommelser om testning eller andra kontrollåtgärder är utgångspunkten att arbetsgivaren ändå i vissa situationer kan kräva att arbetstagaren medverkar vid test- och kontrollåtgärder. Detta med stöd av arbetsledningsrätten och gäller exempelvis alkohol och drogtester där syftet är att upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen. Det måste således alltid göras en avvägning av arbetsgivarens intresse av att genomföra åtgärden och arbetstagarens intresse av att värna sin personliga integritet. Detta betyder att intrånget i arbetstagarens personliga integritet måste stå i rimlig proportion till det intresse som arbetsgivarens avser att tillgodose.

Dessa utgångspunkter kan sannolikt även användas vid en arbetsgivares krav på, exempelvis, antikroppstester, febertester eller vaccination för att få vistas på arbetsplatsen.

Det kan exempelvis tänkas att en arbetsgivare som har en hög smittspridning på arbetsplatsen är skyldig att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Detta skulle kunna möjliggöra krav på febertest eller andra mätningar av kroppstemperaturen eller andra indikationer på Coronasmitta. Med detta sagt är det däremot inte sagt att det med samma argument skulle gå att rättfärdiga antikroppstester eller vaccinering. I vart fall inte så länge det finns krav på social distansering, något som i stor uträckning skulle ha samma effekt på smittspridningen som att bara personer med antikroppar eller genomförd vaccinering skulle tillåtas på arbetsplatsen. Social distansering skulle därmed vara en mindre ingripande åtgärd.

En i närtid uppmärksammad företeelse är att tränga sig före i vaccinationskön. Det har vid ett fler än ett fåtal tillfällen uppdagats att kommunala chefer låtit sig själva eller närstående gå för i vaccinationskön. Detta har skett när det antal vaccindoser som förberetts vid ett vaccinationstillfälle inte använts och således blivit över. I arbetsbetsrättslig bemärkelse handlar det om att man har brutit mot den prioritetsordning som finns för vaccinering mot Corona-viruset. Detta innebär att man bryter mot principen om lydnad och lojalitet som finns gentemot arbetsgivaren och dennes instruktioner. Ett sådant agerade kan mycket väl få arbetsrättsliga konsekvenser i form av en uppsägning. Till detta finns det även en straffrättslig aspekt bestående i att en tjänsteman kan göra sig skyldig till tjänstefel för det fall den fastlagda prioritetsordningen för vaccinering frångås och tjänstemannen låter sig själv eller någon annan gå före i kön.

Som i alla arbetsrättsliga ärenden ska dock en bedömning göras i det enskilda fallet, vilket gör att även andra omständigheter ska beaktas. En förmildrande omständighet är att Coronavaccinet, när det tinats, måste användas inom en relativt kort tidsrymd. Detta innebär att om inte alla som är planerade för vaccination infinner sig kommer det finnas ett antal vaccindoser kvar som riskerar att förgås. Vid de flesta fall av brott mot prioritetsordningen är det just detta argument som använts för att rättfärdiga agerandet. Så vitt känt är det hittills ingen som har blivit uppsagd eller avskedad för att man brutit mot prioritetsordningen. Dock har, exempelvis, Karolinska universitetssjukhuset inlett en utredning sedan två chefer vid brutit mot prioritetsordningen.

Sammanfattning och slutsats

För det fall det finns en överenskommelse om hälsokontroll eller testning kan det få arbetsrättsliga konsekvenser för den som vägrar att delta. Detsamma kan sägas gälla för den som inte medverkar till testning eller kontrollåtgärder med stöd av arbetsledningsrätten om dessa anses berättigade med hänsyn till det syfte som arbetsgivaren har med åtgärden.

Den som har en bekräftad Corona-infektion eller i övrigt inte iakttar folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis vid bekräftad smitta i familjen, inte bara riskerar att bidra till ökad smittspridning utan även sin anställning.

Att bryta mot prioritetsordningen för vaccinering mot Coronaviruset och låta icke prioriterade personer vaccinera sig, även om det gäller vaccindoser som riskerar att förgås, kan leda till uppsägning.

Adam Gullstrand

Carl Sjöstedt

1, https://www.sydsvenskan.se/2021-02-03/karolinskatoppar-gick-fore-i-vaccinationskon