Förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Vad ska man tänka på vid anlitandet av utländskt bemanningsföretag?

Riksdagen sa den 4 november 2020 ja till regeringens förslag om att inhyrd personal ska betala skatt i Sverige. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2021. Vad innebär då det för ett svenskt företag som hyr in utländsk personal?

Exempel

Ett svenskt byggbolag hyr in personal från ett polskt bemanningsföretag. Det polska bemanningsföretaget ställer sin personal till förfogande och arbete utförs i Sverige. Det polska bemanningsföretaget saknar fast driftställe i Sverige. Det är det svenska byggbolaget som disponerar, kontrollerar och snavarar för platsen under tiden byggarbetet utförs, som ansvarar för den övergripande arbetsledningen och som ställer arbetsmaterial och redskap till förfogande. Det är det svenska byggbolaget som är att betrakta som den ekonomiska arbetsgivaren för de utländska byggarbetarna som är anställda av det polska bemanningsföretaget. Det svenska byggbolaget är skattskyldigt enligt inkomstskattelagen (IL).

1 – De polska byggarbetarna är i Sverige under 183 dagar under en tolvmånadersperiod

Om de polska byggarbetarna utför arbete i Sverige under 14 dagar, är 183-dagarsreglen tillämplig. De polska byggarbetarna beskattas i Polen för den lön som avser arbete som utförs i Sverige. Det polska bemanningsföretaget ska inte göra skatteavdrag från ersättningen.

2 – De polska byggarbetarna är i Sverige under 183 dagar under en tolvmånadersperiod

Om de polska byggarbetarna utför arbete i Sverige under en period som understiger 183 dagar, men överstiger 45 dagar, är uthyrningsregeln är tillämplig. De polska byggarbetarna ska beskattas i Sverige för den lön som avser arbete som utförs i Sverige.

Det polska bemanningsföretaget ska registrera sig för F-skatt i Sverige och göra skatteavdrag från ersättning för arbete som byggarbetarna utför i Sverige. Skatteavdrag ska göras med 30 procent. Om det polska bemanningsföretaget inte är godkänt för F-skatt ska det svenska byggbolaget, i egenskap av utbetalare, göra skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut till det polska bemanningsföretaget.

3 – det polska byggarbetarna är i Sverige över 183 dagar under en tolvmånadersperiod

Om de polska byggarbetarna utför arbete i Sverige under en period som överstiger 183 dagar är de polska byggarbetarna obegränsat skattskyldiga i Sverige och beskattas enligt svensk intern rätt för samtliga sina inkomster.
Det polska bemanningsföretaget ska registrera sig för F-skatt i Sverige och göra skatteavdrag från ersättning för arbete som byggarbetarna utför i Sverige. Skatteavdrag ska göras med 30 procent. Om det polska bemanningsföretaget inte är godkänt för F-skatt ska det svenska byggbolaget, i egenskap av utbetalare, göra skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut till det polska bemanningsföretaget.

Om de polska byggarbetarna har ett beslut om SINK kan detta påverka skatteavdraget.

Det nuvarande regelverket

En begränsat skattskyldig arbetstagare som är anställd av ett företag i Sverige beskattas här vid tillfälligt arbete i landet. Om arbetstagaren i stället är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod, beskattas dock arbetstagaren inte i Sverige enligt dagens regler (6§ SINK).

Det nya regelverket

Riksdagen har nu beslutat ett införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp och förändrade regler vid tillfälligt arbete i Sverige. De nya bestämmelserna innebär att 183-dagarsregeln inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft (uthyrningsregeln). Vissa mycket korta arbetstillfällen ska dock inte anses utgöra sådan uthyrning av arbetskraft. Det gäller om arbete utförs i Sverige under högst 15 dagar i följd och högst 45 dagar under ett kalenderår.

Med uthyrning av arbetskraft menas en fysisk person, av arbetsgivaren eller med dennes medverkan, hyrs ut eller på annat sätt ställs till förfogande i syfte att personen ska utföra arbete i en verksamhet i Sverige som bedrivs av en annan person (uppdragsgivaren) och som utförs under dennes kontroll och ledning.

Uthyrning av arbetskraft förutsätter således tre parter:

  1. Arbetstagaren som utför arbetet,
  2. Formell arbetsgivare som ställer arbetstagaren till förfogande för arbetet, och
  3. Ekonomisk arbetsgivare (uppdragsgivare) som kontrollerar och tillgodogör sig nyttan av arbetet.

Uthyrningsregeln ska bara gälla när arbetet utförs för:

  • den som är skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen,
  • svenska handelsbolag,
  • i utlandet delägarbeskattade juridiska personer, och
  • svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region

Skatteavdrag

Dessutom införs nya regler när det gäller skyldigheten att göra skatteavdrag för ersättning som betalas ut till någon som utför arbete i Sverige. Reglerna innebär bl.a. att en utbetalare som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska göra skatteavdrag från den ersättning som betalas ut för arbete i Sverige. En svensk utbetalare som betalar ersättning till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige, ska dock bara göra skatteavdrag om ersättningen avser arbete som mottagaren utför i Sverige.
En fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige ska i vissa fall vara skyldig att lämna särskilda uppgifter till Skatteverket.
Syftet med förslagen är att skapa konkurrensneutrala regler.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2021.

För det fall du har några frågor är du välkommen att kontakta mig.

Johanna Thulin, jt@vici.se eller 010-209 12 55.

Vad ska man tänka på vid anlitandet av utländskt bemanningsföretag?