Avräkning på ekonomiskt skadestånd vid avsked

Arbetsdomstolen har nyligen avgjort ett mål om ogiltigförklaring av ett avsked. I domen konstateras det att en arbetsgivare, angående retroaktiv lön till arbetstagaren, har rätt att göra avräkning på sådan ersättning som arbetstagaren fått från annan arbetsgivare under tiden som tvisten pågått.

Domen är även intressant eftersom den, med hög grad av sannolikhet, även kommer få betydelse för vad som ska gälla vid en ogiltigförklaring av en uppsägning. Detta i och med förändringen av 34 § LAS som innebär att anställningsförhållandet inte längre består under den tid som tvisten pågår. Våra tankar om detta kommer vi redogöra för i slutet av texten.

I målet hade blivit avskedad från sin tjänst och under tiden som domstolsprocessen pågick hade arbetstagaren uppburit lön från annat arbete. Gällande själva avskedet kom Arbetsdomstolen fram till att arbetsgivaren inte haft laga skäl för avskedet. De omständigheter som åberopas av arbetsgivaren räckte inte heller till en uppsägning.

Arbetsdomstolen tog sedan ställning till storleken på den uteblivna lönen som arbetstagaren hade rätt till i och med ogiltigförklaringen.  Arbetsdomstolen kom fram till att den lön som arbetstagaren har rätt till närmast är att betrakta som ersättning för en uppkommen skada. Detta även om den betecknas som lön. Vidare ansågs det inte rimligt att arbetsgivaren ska behöva betala lön även för den tiden som arbetstagaren erhållit lön från annat arbete. En arbetstagare som yrkat ogiltigförklaring ska inte kunna få högre ersättning än sin faktiska förlust. Av dessa skäl anser Arbetsdomstolen att lön från annat arbete under tiden som tvisten pågår ska avräknas från den lön som den avskedande arbetsgivaren är skyldig att betala vid en ogiltigförklaring.

Vår uppfattning är att arbetsgivarens rätt till avräkning även kommer få betydelse i de fall en arbetstagare har yrkat på ogiltigförklaring av en uppsägning. Tidigare gällde att anställningen bestod och att arbetstagaren hade rätt till lön under domstolsprocessen, oavsett om domstolen förklarade uppsägningen ogiltig eller ej.

Sedan den 1 oktober 2022 gäller i stället att anställningen upphör efter uppsägningstiden. Det är bara om domstolen slutligen ogiltigförklarar uppsägningen som arbetstagaren har rätt till retroaktiv lön. Den nya regleringen för uppsägningar liknar således den som tidigare gällde för avsked. Av det skälet är det sannolikt att den som arbetar hos annan arbetsgivare under domstolsprocessen och vinner målet kommer få sin retroaktiva lön minskad med annan inkomst under tiden för domstolsprocessen.

Vid arbetsrättsliga frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig, Adam Gullstrand, ag@vici.se alt. 010-209 12 67.