Ansökan om stöd vid korttidsarbete

Den 7 april öppnades ansökningsprocessen för att ansöka om stöd vid korttidsarbete. Ansökan ska göras digitalt på Tillväxtverkets webbplats. I samband med ansökan ska den som ansöker om stöd svara på ett antal frågor om sitt företag och ange storleken på det stöd som ansöks om. I detta skede av ansökningsprocessen ställs det inte några större krav på att få ett beslut om preliminärt stöd vid korttidsarbete. Däremot är det av stor vikt att den som ansöker om stöd har tagit fram det underlag som krävs för att visa att företaget är berättigat till stöd. Det är nämligen så att arbetsgivaren och Tillväxtverket, senast tre månader efter ansökan om stöd, ska göra en avstämning för att få sitt slutliga stöd fastställt. I samband med avstämningen kan Tillväxtverket komma att begära in det underlag som visar att arbetsgivaren och de anställda man söker stöd för, uppfyller kraven enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

  • Arbetsgivaren ska bland annat kunna visa att man uppfyller följande krav:
    att arbetsgivaren drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som är orsakade av ett förhållande som står utanför arbetsgivarens kontroll;
    – gällande tillfälliga svårigheter ska arbetsgivaren kunna visa ett tydligt tidsmässigt samband mellan den negativa utvecklingen i företaget och den oförutsedda händelse som inträffat (covid-19);
    – gällande allvarliga svårigheter ska arbetsgivaren kunna styrka att de ekonomiska svårigheterna har stor betydelse i förhållande till företagets normala verksamhet; och
  • arbetsgivaren ska, i den mån det är möjligt, ha vidtagit andra tillgängliga åtgärder för att minska sina arbetskraftskostnader. Åtgärderna kan innefatta uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller behovsanställda.

Det är även värt att nämna att det inte går att komplettera en ansökan om stöd vid korttidsarbete. Med anledning av att många arbetsgivare är i behov av en snabb handläggning är det viktigt att se till att ansökan är komplett vid ansökningstillfället och att företaget upprättar det underlag som krävs för att styrka att företaget är berättigat till stöd.

Konsekvenserna av att inte kunna styrka varför företaget är berättigat till stöd innefattar bland annat återbetalningsskyldighet och eventuellt rättsliga åtgärder.

Har du några frågor eller funderingar kring något av det ovanstående eller kring ansökningsförfarandet, tveka inte att höra av dig till oss på Advokatfirman VICI.

Med vänliga hälsningar

Carl Sjöstedt 
e-post: cs@vici.se 
telefon:010-209 12 50 

Adam Gullstrand
e-post: ag@vici.se
telefon: 010-209 12 67

Ansökan om stöd vid korttidsarbete